3-3-3- صفرا53
3-3-4- سوداء54
3-4- علامات تشخیص طبع و مزاج56
3-4-1- لمس کردن56
3-4-2- تشخیص بوسیله گوشت و پیه56
3-4-3- معاینه مو نشانه‏هایى بدست مى‏دهد57
3-4-4- علائم رنگ پوست58

3-4-5- نتیجه‏گیرى از شکل اندامها59
3-4-6- نتیجه‏گیرى از تأثیرپذیرى اندام (سرعه انفعال الأعضاء )60
3-4-7- نتیجه‏گیرى از خواب و بیدارى61
3-4-8- نتیجه‏گیرى از کنش‏ها(دلائل الأفعال‏)61
3-4-9- نتیجه‏گیرى از مواد زائد62
3-4-10- نتیجه‏گیرى از کنش و واکنش قواى نفسانى62
3-5- علایم غلبه اخلاط و ظهور طبع خاص64
3-5-1- غلبه خون64
3-5-2- غلبه بلغم64
3-5-3- غلبه صفرا64
3-5-4- غلبه سوداء65
3-6- طبع و مزاج حالات انسان در دورههای عمر خود65
3-6-1- سن از بچگی تا نوجوانی (طبع دموی)65
3-6-2- سن جوانی(طبع صفراوی)65
3-6-3- سن میانسالی(طبع سوداوی)66
3- 6 -4- سن پیری(طبع بلغمی)66
3-7- معنی اعتدال در طبایع اربعه67
3-8- معتدل حقیقی و غیر حقیقی68
3-8- تقسیم عقلی مزاج ها68
3-8-1- مزاج معتدل69
3-8-2- مزاج نامعتدل69
3-8-3- نسبیت مفهوم اعتدال71
3-9- اقسام معتدل فرضی طبی ( غیرحقیقی)72
3-10- نشانه‏هاى اعتدال مزاج‏74
3-11- نتیجه76
فصل 4 نگرشی به تعالی اخلاق77

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1- نگرشی به تعالی اخلاق78
4-1-1- مقدمه78
4-1-2- معنای لغوی اخلاق78
4-1-3- معنای اصطلاحی اخلاق80
4-1-4- شکلگیری تعالی اخلاق80
4-2- تقسیم خلقهای نفسانی82
4-3- قرآن و اهمیت تعالی اخلاق83
4-4- تعالی اخلاقى در قرآن84
4-5- اصول اخلاق اسلامى و تعالی آن در روایات85
4-6- نمونهای از دستورالعملهای معصومین بر اساس طبایع اربعه89
4-6-1- خوردن آب ولرم89
4-6-2- خوردن سیب90
4-6-3- داروی بلغم‏90
4-6-4- اویشن با نمک91
4-6-5- دهانشویه بلغم91
4-6-6- گوشت گوسفند91
4-6-7- برگ چغندر92
4-7- درمانهای غلبه طبایع93
4-7-1- درمان بلغم93
4-7-2- درمان صفرا93
4-7-3- درمان سودا93
4-8- عوامل برهم زننده اعتدال طبایع اربعه95
4-8-1- غلبه اخلاط95
4-8-2- پرخوری97
4-8-3- غذاهای صنعتی99
4-9- نتیجه101
فصل 5 تبیین رابطه روح و جسم102
5-1- تقسیم فلسفی رابطه روح و جسم104
5-1-1- نظریه منسوب به افلاطون104
5-1-2- نظریه ارسطو104
5-1-3- نظریه صدرالمتألهین شیرازی105
5-2- رابطه اخلاق و تغذیه‏116
5-2-1- بررسی روایی119
5-2-2- خوردن گوشت119
5-2-3- زیتون119
5-2-4- خرما120
5-2-5- کشمش120
5-2-6- انگور120
5-2-7- انار120
5-2-8- به121
5-2-9- عدس121
5-2-10- تقسیم بندی عادات خوراکیها و آشامیدنیها122
5-2-11- پرخوری123
5-2-12- خوردن غذاهای ناسازگار باهم123

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-2-13- آب خوردن میان غذا123
5-2-14- خوردن غذاهای مصنوعی و رنگارنگ124
5-2-15- میل کردن سه وعده غذا یا بیشتر در روز124
5-2-16- تذکر124
فصل 6 تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه127
6-1- تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه معصومین (ع)128
6-1-1- بررسی روایی128
6-2- تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه حکماء131
6-2-1- نظریات حکماء131
6-3- بررسی ضروریات ششگانه138
6-3-1- تدبیر هوا139
6-3-2- تدبیر اکل و شرب‏140
6-3-3- تدبیر احتباس و استفراغ‏141
6-3-4- تدبیر نوم و یقظه‏142
6-3-5- تدبیر حرکت و سکون بدنى‏142
6-3-6- تدبیر حرکت و سکون نفسانى‏(اعراض نفسانی)142


پاسخ دهید