باستان شناسی نو به عنوان یک مکتب جدید کار خود را با تلاش های بینفورد و کلارک در دهه 1960 آغاز کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای این مکتب توجه به متغییرها و تحلیل های آماری در پژوهش های باستان شناسی بود. با این کار باستان شناسی از مرحله ی توصیف گذشت و وارد مرحلهی علمی خود یا همان تحلیل شد، زیرا آمار با قدرت بی نظیر خود در تغییر زبان داده ها از توصیف به عدد و تحلیل این اعداد خدمت بزرگی به روشن شدن وضعیت فرضیه های علوم مختلف می کند. در این میان باستان شناسی به عنوان علمی که با حجم انبوهی از داده های مختلفی اعم از سفال ، ابزار ، …. روبه رو است می تواند به بهترین وجه آمار را به عنوان ابزاری برای روشن شدن فرضیه ها و خواسته های علمی خود به خدمت گیرد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت معرفی دو شاخه اصلی علم آمار تحت عنوان آمار استنباطی و آمار توصیفی و کاربرد آنها در پژوهش های باستان شناسی بود. برای این منظور در شاخهی آمار استنباطی نمونه برداری در کارهای میدانی و به صورت موردی بررسی شهرستان آبدانان در استان ایلام مورد توجه قرار گرفت و بعد از بررسی روش های مختلف روش نمونه گیری طبقه بندی شده به خاطر ارائه الگوی استقراری محوطه مورد تأیید و درشاخهی آمار توصیفی موضوع برهمکنش فرهنگها مورد توجه قرار گرفت. برای همین منظور محوطه چشمه رجب واقع در حوزه رود سیمره بصورت موردی مطالعه شد و در نهایت میزان برهم کنش فرهنگی زاگرس مرکزی ، سوزیانا و بین النهرین در دوره مس سنگ با عاملیت کوچ روی روشن شد. در نهایت به نظر می رسد آمار طی دو مرحله باستان شناسان را در پژوهش های میدانی یاری می کند : نخست در جمع آوری مناسب و فرضیه سازی از طریق داده ها (آمار استنباطی ) و سپس در مرحله ی آزمون فرضیه (آمار توصیفی ) .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کلید واژهها: آمار، باستانشناسی میدانی، آمار استنباطی، آمار توصیفی، مس و سنگ، برهمکنش فرهنگی
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف مسئله و فرضیات 2
1-2 – هدف و ضرورت تحقیق3

1-3- پیشینه تحقیق3
1-4- روش اجرای تحقیق4
فصل دوم: آمار و ضرورت کاربرد آن در پژوهشهای باستان شناسی
2-1-آمار5
2-2-باستان شناسی و تحولات عمده آن6
2-2-1-پیدایش و تحول چارچوب نظری باستانشناسی پیش از 18506
2-2-2-شکلگیری مفاهیم زیر بنایی در سالهای بین 180 تا 19187
2-2-3-نظریه پردازی در باستانشناسی اروپا و آمریکا از 1918 تا 19687
2-2-4-لویس بینفورد، دیوید کلارک و نهضت باستانشناسی جدید دردهه 19608
2-2-5-باستان شناسی نظری در سال های اخیر9
2-3- ضرورت استفاده از روشهای آماری در مطالعات باستانشناسی10
فصل سوم: نمونهبرداری و کاربرد آن در پژوهش های باستانشناسی
3-1-آمار استنباطی15
3-2-نمونهگیری اساس آمار استنباطی15
3-2-1-مزایای انتخاب نمونه16
3-3- تعاریف مقدماتی ضروری برای نمونهگیری17
3-3-1-چارچوب نمونهگیری17
3-3-3- برآورد کننده17
3-3-4-برآورد کننده نااریب18
3-3-5- برآورد کننده اریبوار19
3-3-6-صفت برآورد19
3-3-7- موضوع هزینه19
3-4- تعاریف مقدماتی و پایهای19
3-4-1-متغییر20
3-4-2- میانگین20
3-4-3- واریانس20
3-4-4- خطای استاندارد و میانگین21
3-4-5-توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد22
3-4-6- حدود اعتماد قابل اندازه‌گیری23
3-5- طرح و اجرای نمونه‌برداری25
3-5-1-روش‌های نمونه‌برداری احتمالی25
2-6- نمونه‌برداری تصادفی ساده26

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-6-1-روش انتخاب نمونه در نمونه‌برداری تصادفی ساده26
3-6-1-1- حالت قرعه‌کشی26
3-6-1-2-استفاده از جدول اعداد تصادفی26
3-6-1-3-برآورد در نمونه‌گیری تصادفی ساده27
3-6-1-4-انواع برآوردها در نمونه‌گیری تصادفی27
3-6-1-5-مقایسهی دو روش نمونه‌گیری تصادفی با جایگذاری و بدون جایگزینی28
3-6-1-6- روش تعیین حجم نمونه در نمونه‌گیری تصادفی ساده29
3-6-1-7- تعیین حجم نمونه با وقت معین29
3-6-1-8-تعیین حجم نمونه در ارتباط با بودجه برنامه تحقیق30
3-6-2- برآورد نسبت در نمونه‌گیری تصادفی ساده30
2-6-3-برآورد حجم برای نسبت‌ها32
3-6-4-مزایا و معایب نمونه‌گیری تصادفی ساده33
3-7- نمونه‌گیری سیستماتیک33
3-7-1-برآورد در نمونه‌گیری سیستماتیک34
23-7-1-1- برآورد میانگین جامعه34
3-7-1-2-محاسبه واریانس نمونه در حالتی که حجم نمونه مضرب صحیحی از جامعه باشد (N = nk) 37
3-7-2-مقایسهی کارایی نمونه‌گیری تصادفی ساده و سیستماتیک به کمک ضریب همبستگی در حالتی که نمونهی انتخاب شده مضرب صحیحی از جامعه باشد( N = nk)39
3-7-3-برآورد میانگین صفت در جامعه وقتی نمونه مضرب صحیحی از جامعه نباشد(???????)40
3-7-4-مزیت و معایب استفاده از نمونه‌گیری سیستماتیک41
3-8-نمونه‌گیری با احتمال متغیر42
3-8-1-تعریف نمونه‌گیری با احتمال متغیر42
3-8-2-روش انتخاب نمونه با احتمال متغیر43
3-8-3- روش لاهیری45
3-8-4- روش خردکردن46
3-8-5-1- برآورد میانگین جامعه و نمونه در نمونه‌گیری با احتمال متغیر و با جایگذاریکه برآورد کننده‌ای نااریب از میانگین صفت در جامعه یعنی است. 47
3-8-5-2- واریانس برآوردکننده میانگین جامعه و برآورد واریانس برآوردکننده میانگین در نمونه‌گیری با احتمال متغیر و با جایگذاری48
3-8-6-نمونه‌گیری با احتمال متغیر و بدون جایگذاری50
3-9-نمونه‌گیری طبقه‌بندی50
3-9-2- 3- میانگین با طبقه‌بندی51
3-9-3- انتخاب حجم نمونه53
3-9-3-1-انتخاب حجم نمونه در طبقات مختلف53
3-9-3-2- انتخاب حجم نمونه انتساب نیمن55
3-9-3-3- انتساب متناسب با حجم56
3-9-4- نمونه‌گیری با طبقه‌بندی برای نسبت‌ها59
3-9-5- انتخاب حجم بهینه طبقات ها با بیشترین دقت60
3-9-6-مقایسه کارایی نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده با انتساب‌های مختلف با هم و با نمونه‌گیری تصادفی ساده61
3-10- نمونه‌گیری خوشه‌ای62
3-10-1- تعریف نمونه‌گیری خوشه‌ای62
3-10-2- نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای63
3-10-2-1-برآورد میانگین و واریانس جامعه، در نمونه‌گیری با خوشه‌های هم حجم63
3-10-2-2-ضریب همبستگی خوشه‌ای67
3-10-3-نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از جامعه‌ای با خوشه‌های هم حجم67
3-10-3-1- برآورد کننده واریانس جامعه68
3-10-4- مقایسه نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای در حالت تساوی و حجم گروهها نمونه‌گیری تصادفی ساده68
3-0 1-4-1-تفاوت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای و نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده69
3-10-5- ساختار جامعه نمونهبرداری شده بهصورت خوشه‌هایی با حجم متغییر69
3-10-6- نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از خوشههایی با حجم متغییر71
3-10-6-1-برآورد میانگین و واریانس جامعه در نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای با حجم متغییر72
3-11- کاربرد نمونهبرداری در باستانشناسی74
3-11-1-مقدمه74
3-11-2-کاربرد نمونهبرداری در بررسیهای باستانشناسی74
3-11-3-بررسی باستانشناسی74
3-11-3-1- هدف74
3-11-3-2- روشهای بررسی میدانی76
3-11-3-3- استراتژی نمونهبرداری77
3-11-3-4-اندازه، شکل و جهت محوطه78
3-11-3-5-انواع شکل و جهت واحدها79
3-11-3-6-مزایای استفاده از برشهای عرضی80
3-11-3-7-مزایای استفاده از شبکهبندیهای مربعی80
3-11-4-طرح نمونه81
3-11-5-محوطه یا منطقه81
3-12-نمونه موردی کاربرد نمونهبرداری بزرگ مقیاس (منطقهای): بررسی بخش مرکزی آبدانان82
3-12-1-بررسی بخش مرکزی شهرستان آبدانان82
3-12-1-1-شهرستان آبدانان83
3-12-1-2-شهر آبدانان83
3-12-1-3-آب و هوای شهرستان83
3-12-1-4-کوهها83
3-12-1-5-دشت های آبدانان84
3-12-1-6-آبهای شهرستان آبدانان84
3-12-1-7-پوشش گیاهی85
3-12-2-پیشینه بررسی ها در شهرستان آبدانان85
3-12-3-اهداف بررسی86
3-12-4-منطقه مورد بررسی86
3-12-5-روش بررسی87
3-12-6-روش یا چارچوب کار87
3-12-7-نمونهبرداری تصادفی ساده87
3-12-7-1-روش کار88
3-12-7-2-تعیین حجم نمونه88
3-12-7-3- انتخاب و بررسی نمونهها از جامعه89
3-12-7-4- نتیجه89
3-12-7-5- اطلاعات بهدست آمده برای بررسیهای بعدی89
3-12-8-نمونهبرداری سیستماتیک89
3-12-8-1-انتخاب و بررسی نمونهها از جامعه89
3-12-8-2- نتیجه90
3-12-8-3- اطلاعات بهدست آمده برای بررسیهای بعدی90
3-12-9- نمونهبرداری با احتمال متغییر90
3-12-9-1-روش کار90
3-12-9-2-تعیین صفت کمکی90
3-12-9-3-تعیین حجم نمونهها با توجه به صفات کمکی91
3-12-9-4-نتیجه91
3-12-9-5- اطلاعات بهدست آمده برای بررسیهای بعدی91
3-12-10-نمونهبرداری خوشهای91
3-12-10-1-روش کار91
3-12-10-2-تعیین حجم نمونهها با توجه به صفات کمکی92
3-12-10-3-نتیجه.92
3-12-10-4-اطلاعات بهدست آمده برای بررسیهای بعدی92
3-12-11-نمونهبرداری با طبقهبندی92
3-12-11-1- تعیین حجم نمونه92
3-13-2- طلاعات به دست آمده برای بررسیهای بعدی93
3-13- کاربرد نمونه برداری در بررسیهای کوچک مقیاس (محوطهای)93
3-14- کاربرد نمونه برداری در انتخاب داده و تاریخگذاری محوطه ها94
3-15- جمع بندی کلی95
فصل چهارم: کاربرد آمار توصیفی در پژوهشهای باستانشناسی
4-1-1-مقدمه103
4-1-2-جدولهای آماری103
4-1-3- فراوانی و فراوانی نسبی104
4-1-4- فراوانی تراکمی و فراوانی نسبی تراکمی104
4-1- 5-تهیه ی جدول فراوانی دادهها105
4-1-5-1-تهیه ی جدول فراوانی و رسم نمودار متغییر کیفی105
4-1-5-2-جدول فراوانی و رسم نمودار دادههای پیوسته107
4-1-5-3-رسم نمودار دادههای پیوسته برای حالتی که تعداد دادهها کمتر از 25 عدد باشد107
4-1-6- تنظیم دادهها در جدول فراوانی107
4-1-7- نمودارهای آماری109
4-1-7-1- نمودار هیستوگرام115
4-1-7-2- نمودار چندبر فراوانی115
4-1-7-3- نمودار ساقه و برگ115
4-1-7-4- نمودار دایرهای116
4-1-7-5- نمودار چند بر فراوانی تراکمی118
4-1-8- همبستگی و رگرسیون118
4-1-8- 1- ضریب همبستگی خطی119
4-1-8- 2- وضعیت ضریب همبستگی خطی119
4-1-8- 3- ضریب تعیین119
4-1-8- 4-رگرسیون122
4-1-9-1- مقدمه127
4-1-9-2- جغرافیای زاگرس مرکزی127
4-1-9-3- جغرافیای جنوب غرب ایران128
4-1-9-4- جغرافیای بین النهرین129
4-1-9-5- جغرافیای استان لرستان130
4-1-9-6- جغرافیای استان ایلام131
4-1-9-7- موقعیت جغرافیایی سد سیمره133
4-1-9-8- زمین شناسی منطقهی سیمره136
4-1-9-9- محوطهی باستانیچشمهرجب137
4-1-9-10-پیشینهی مطالعات باستانشناسی منطقه139
4-1-9-11- پیشینهی مطالعاتی برهمکنش فرهنگی زاگرس مرکزی با مناطق همجوار139
4-1-9-12- برهمکنش فرهنگی و انواع آن139
4-1-9-13- شیوهی تحلیل نقوش سفالهای چشمه رجب141
4-1-9-14- گاهنگاری تطبیقی زاگرس مرکزی، سوزیانا و بینالنهرین142
4-1-9-15-تحلیل آماری نقوش و گاهنگاری سفالهای چشمه رجب143
4-1-9-16-برهمکنش فرهنگی دورهی مس و سنگ میانی در چشمهرجب144
4-1-9-17- نتایج150
فصل پنجم:جمعبندی
– جمع بندی173
فهرست منابع و مآخذ175
فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول صفحه
جدول3-2- جدول توزیع مساحت10 نمونه زمین زراعتی انتخاب شده بهروش نمونهگیری سیستماتیک36
جدول3-3- جدول محاسبه ضریب همبستگی38
جدول3-4- جدول توزیه نمونه با روش احتمال متغییر43
جدول3-5- جدول توزیع جمعیت و نمونهگیری با احتمال متغببر 7 شهرستان44
جدول3-6- جدول توزیع جمعیت و نمونهگیری به روش لاهیری7 شهرستان47
جدول3-7- جدول نمونهگیری با احتمال متغییر از 10 محوطه زاگرس49
جدول3-8- جدول نمونهگیری با طبقهبندی جمعیت مناطق روستا نشین یک استان58
جدول3-9 – جدول محاسبه ی (??????) سفالهای مربوط بهدوره مس و سنگ میانی زاگرس مرکزی66
جدول3-10- جدول محاسبه میزان داد و ستد بین جوامع کوچنشین و یک جانشین 10روستا بهروش نمونهگیری خوشه‌ای71
جدول3-11- جدول توزیع نمونه بهصورت خوشه‌هایی با حجم متغییر71
جدول3-12- جدول توزیع نمونه بهصورت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از خوشههایی با حجم متغییر72

جدول3-13- جدول تعیین برآورد متوسط حقوق کارگران 4 کارگاه سفالگری73
جدول 3- 14- جدول فهرست محوطه های شناسایی شده به همراه ویژگیها، مختصات و ادوار فرهنگی شان100
جدول 3- 15- جدول فهرست محوطه های شناسایی شده به همراه ویژگیها، مختصات و ادوار فرهنگی شان101
جدول4-1-: جدول فراوانی سفال ترانشهی??3104
جدول4-2-: جدول محاسبه انواع فراوانی سفال ترانشهیc3 105
جدول 4-3- جدول فراوانی ابزارهای سنگی محوطه باستانی106
جدول 4-4- فاصله روستاهای اطراف تا مرکز شوش107
جدول4-5- جدول فراوانی ضخامت سفالهای ابراهیمآباد110
جدول4-6- جدول فراوانی ضخامت سفالهای ابراهیمآباد111
جدول4-7-جدول فراوانی سفالهای حسینآباد112
جدول4-8- جدول فراوانی سفالهای حسینآباد4113
جدول4-9- جدول فراوانی 34 تکه سفال چشمهعلی114
جدول 4-10- جدول تراکم لایههای ترانشهی E کاوشهای باستانشناسی سال 1380 تپه زاغه117
جدول4-11- جدول فاصلهی روستاهای اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ی ابوفنداء123
جدول4-12- جدول فاصلهی روستاهای اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ی ابوفنداء125
جدول 4-13- جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوهی بیان نقوش با هویت زاگرسی چشمهرجب143
جدول4-14-جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوهی بیان نقوش با هویت خوزستانی چشمهرجب144
جدول4-15- جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوهی بیان نقوش با هویت بینالنهرینی چشمهرجب145
جدول4-16- جدول گاهنگاری تطبیقی سفالهای چشمهرجب146
جدول4-17- جدول توصیفی سفال کمی و کیفی عناصر نقشی سفال چشمه رجب151
جدول 4-18- جدول توصیف صفات کمی و کیفی شیوه ی بیان سفال چشمه رجب162
فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل صفحه
شکل3-1: نقشه جغرافیایی استان ایلام96
شکل3-2- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونهبرداری و پیمایشی فشرده97
شکل3-3- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونهبرداری تصادفی ساده98
شکل3-4-نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونهبرداری سیستماتیک98
شکل3-5- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونهبرداری با احتمال متغییر99
شکل3-6- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونهبرداری خوشهای107
شکل4-1- نمودار نقطهای تعداد محوطههای باستانی یافته شده در بررسی منطقهای107
شکل 4-2- نمودار نقطهای فاصله روستاهای اطراف تا مرکز شوش108
شکل4-3- نمودار هیستوگرام دادهها و چندبرفراوانی(خطوط شکسته) 115
شکل4-4- فراوانی نسبی درصدی تراکمها117
شکل4-5- نمودار چندبر فراوانی118
شکل 4-6 – عدم وجود همبستگی خطی120
شکل4-7- نمودار ضریب همبستگی مثبت کامل120
شکل4-8- نمودار ضریب همبستگی منفی کامل120
شکل4-9- نمودار ضریب همبستگی منفی121
شکل4-10- نمودار ضریب همبستگی مثبت121
شکل4-11- نمودار ضریب همبستگی غیر خطی121
شکل4-12 نمودار فراوانی دوگانهی عنصر نقشی و شیوهی بیان سفال دورهی نوسنگی زاگرس مرکزی با سه هویتهای فرهنگی متفاوت147
شکل 4-13فراوانی دوگانهی عنصر نقشی و شیوهی بیان سفال دورهی مس و سنگ زاگرس مرکزی با سه هویتهای فرهنگی متفاوت147
شکل4-14- موقعیت تپه چشمه رجب نسبت به سدسیمره167
شکل4-15- نمایی از تپه چشمه رجب، دید از غرب168
شکل4-16- نمایی از تپه چشمه رجب168
شکل4-17- تصویر سفالهای بهدست آمده از ترانشه چشمه رجب169
شکل4-18-تصویر سفالهای بهدست آمده از ترانشه چشمه رجب170
شکل4-19- تصویر سفالهای بهدست آمده از ترانشه چشمه رجب171

فصل اول:

  • 1

پاسخ دهید