2-15- مخازن تاخیری51
2-16- معابر شهری52
فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
3-1- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر رشت55

3-1-1 موقعیت55
3-1-2 توپوگرافی55
3-1-3 شیب56

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-4 ویژگیهای اقلیمی57
3-1-4 -1. دمای هوا57
3-1-4 -2. بارندگی58
3-1-4 -3. رطوبت نسبی63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-4 -4. تبخیر65
3-1-4 -5. ساعات آفتابی66
3-1-4 -6. یخبندان67
3-1-4 -7 برف67
3-1-4-8. باد67
3-1-4 -9 طبقه‏بندی اقلیمی70
3-1-5 خاک74
3-2- ویژگی های جغرافیای انسانی شهر رشت76
3-2-1- ویژگی های قومی، رسوم، مذهب، زبان وگویش76
3-2-2- ویژگی های جمعیتی76
فصل چهارم: داده ها و روش کار
4-1 داده های تحقیق82
4-1-1- بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی84
4-1-2 بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی84
4-1-3- بازسازی و تکمیل نواقص آماری84
4-2. روش کار85
فصل پنجم : یافته های تحقیق
5-1- ایمن سازی شهر رشت در برابر مخاطرات طبیعی(سیل و آبگرفتگی)91
5-2- خصوصیات فیزیکی حوضه های شهر رشت94
5-2-1- مساحت و پیرامون حوضه94
5-2-2 ضریب شکل حوضه104
5-2-2-1- ضریب شکل یا روش هورتن (HORTON)104
5-2-2-2- ضریب گردی یا روش گراولیوس (GRAVELLIUS)104
5-2-2-3- نسبت گردی یا روش میلر (MILLER)105
5-2-2-4- روش مستطیل معادل105
5-2-3- جهت حوضه107
5-2-4- شبکه هیدروگرافی109
5-2-5- تراکم شبکه زهکشی110
5-2-6- نیمرخ طولی و شیب آبراهه‌ها111
5-2-7 – بررسی شیب حوضه116
5-3- اقلیم حوضه شهر رشت121
5-3-1- بررسی تناوب بارندگی سالانه121


پاسخ دهید