دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلیعنوان:
بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزاننام نویسنده: فریده پیری نام استاد/اساتید راهنما: دکتر مسیب یارمحمدی واصلنام استاد/اساتیدمشاور:دکتر خسرو رشیددانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: روانشناسیرشته تحصیلی: روانشناسی تربیتیگرایش تحصیلی: رواشناسی تربیتیمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشدتاریخ تصویب پروپوزال: 3/9/1392تاریخ دفاع: 15/07/1393تعداد صفحات: 172
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی”آموزش تاب آوری” بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر همدان بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شرکت کننده در این پژوهش 30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه 30 نفری به صورت گمارش تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند، به این ترتیب 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، آزمون کیفیت زندگی(SF-36)، آزمون رفتارهای پرخطر می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج نیز علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روان، کاهش مشکلات جسمانی، کاهش درد جسمانی، افزایش سلامت عمومی) و کاهش رفتارهای پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخی از مؤلفه های کیفیت زندگی مانند عملکرد جسمانی، سرزندگی، مشکلات هیجانی، و یکی از مولفه های رفتارهای پرخطر مانند، رابطه جنسی ناایمن تأثیر معنی داری نداشت. بطور کلی، آموزش تاب آوری بر روی برخی از مولفه های کیفیت زندگی و رفتارهای پر خطر تاثیر مناسبی دارد.واژه‌های کلیدی : تاب آوری، کیفیت زندگی، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه3
2-1 بیان مسأله5
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش9
4-1 اهداف پژوهش11
5-1 فرضیه های پژوهش11
6-1 متغیرهای پژوهش11
7-1 تعریف مفهومی متغیرها12

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

8-1 تعریف عملیاتی متغیر ها13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2 تاب آوری17
2-2 احساس انسجام( مفهوم نزدیک به تاب آوری)20
3-2 سرسختی روانی20
4-2 مؤلفه‌های تاب آوری22
1-4-2 مهارت حل مسأله22
2-4-1-1 نظریه‌های حل مسأله23
2-4-2 خودکارآمدی26
1-2-4-2 نظریه خودکارآمدی بندورا27
3-4-2 معناداری زندگی27
4-4-2 دوستی29
5-4-2 ارتباط مؤثر31
6-4-2 خودآگاهی33
7-4-2 عزت نفس35
8-4-2 کنترل هیجان ها37
9-4-2 مسئولیت پذیری40
10-4-2 هدف گرایی43
5-2 کیفیت زندگی44
1-5-2 رویکردهای نظری راجع به کیفیت زندگی47
6-2 ابعاد کیفیت زندگی51
1-6-2 بعد روانی کیفیت زندگی51
2-6-2 بعد اجتماعی کیفیت زندگی52
3-6-2 بعد محیطی کیفیت زندگی53
7-2 نظریه‌های رفتارهای پرخطر55
8-2 علل انجام رفتارهای پرخطر56
9-2 انواع رفتارهای پرخطر57
1-9-2 مصرف مواد57
2-9-2 رفتار پرخطر جنسی60
3-9-2 خشونت62
10-2 تفاوت‌های جنسیتی در رفتارهای پرخطر64
11-2 تحقیقات مرتبط خارجی65
12-2 تحقیقات مرتبط داخلی68
13-2 جمع بندی فصل دوم75
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 مقدمه73
2-3 روش پژوهش73
3-3 جامعه آماری74
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری74
5-3 ابزارهای پژوهش74
1-5-3 آزمون کیفیت زندگی (SF-36)74
2-5-3 مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)(CD-RIS)76
3-5-3 آزمون رفتارهای پرخطر77
6-3 شیوه اجرای پژوهش77
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها80
8-3 ملاحظات اخلاقی78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
1-4مقدمه83
2-4 شناسایی دادههای پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها85
3-4 آمار توصیفی91
1-3-4 آمارهای توصیفی نمرات تاب آوری92
2-3-4 آمارهای توصیفی نمرات کیفیت زندگی و مؤلفههای آن92
3-3-4 آمارهای توصیفی نمرات ابعاد کیفیت زندگی93
4-3-4 آمارهای توصیفی نمرات رفتارهای پر خطر96
4-4 آمار استنباطی و بررسی فرضیههای تحقیق97
1-4-4 بررسی تأثیر تاب آوری بر افزایش تاب آوری دانش آموزان دختر97
2-4-4 آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مؤثر است.101
3-4-4 آموزش تاب آوری بر کاهش رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است.118
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه129
2-5 بحث و نتیجه گیری:130
1-2-5 فرضیه اول: آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مؤثر است.130
2-2-5 فرضیه دوم: آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است.138
3-5 محدودیت ها143
4-5 پیشنهادات پژوهشی144
5-5 پیشنهادات کاربردی144
منابع فارسی147
منابع لاتین162

پیوست201

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست جدول ها
جدول 1-4: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق91
جدول 2-4: آمارهای توصیفی نمرات تاب آوری،کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطر92
جدول 3-4: آمارهای توصیفی نمرات کیفیت زندگی به تفکیک پیش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌های آزمایش و کنترل92
جدول 4-4: آمارهای توصیفی نمرات ابعاد کیفیت زندگی به تفکیک پیش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌های آزمایش و کنترل93
جدول 5-4: آمارهای توصیفی نمرات رفتارهای پرخطر به تفکیک پیش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌های آزمایش و کنترل96
جدول 6-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب های خطوط رگرسیون نمرات تاب آوری بین گروه آزمایش و گروه کنترل99
جدول 7-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات تاب آوری بین گروه‌های آزمایش وکنترل99
جدول 8-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات تاب آوری در دانش آموزان گرو‌‌ه‌های آزمایش و کنترل100
جدول 9-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات تاب آوری بین گروه‌های آزمایش و کنترل100
جدول 10-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب‌های خطوط رگرسیون نمرات کیفیت زندگی بین گروه آزمایش و گروه کنترل102
جدول 11-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات کیفیت زندگی بین گروه‌های آزمایش وکنترل102
جدول 12-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات کیفیت زندگی در دانش آموزان گروه‌های آزمایش و کنترل103
جدول 13-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات کیفیت زندگی بین گروه‌های آزمایش و کنترل103
جدول 14-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس104
جدول 15-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی105
جدول 16-4: نتایج آزمون های چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی در دانش آموزان106
جدول 17-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت جسمانی107
جدول 18-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت جسمانی107
جدول 19-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس108
جدول 20-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های سلامت جسمانی109
جدول 21-4: نتایج آزمونهای چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های سلامت جسمانی در دانش آموزان109
جدول 22-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات عملکرد جسمانی110
جدول 23-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مشکلات جسمانی111
جدول 24-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات درد جسمانی111
جدول 25-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت عمومی112
جدول 26-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس113
جدول 27-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های سلامت جسمانی113
جدول 28-4: نتایج آزمون های چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های سلامت روانی در دانش آموزان114
جدول 29-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سرزندگی115
جدول 30-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات عملکرد اجتماعی115
جدول 31-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مشکلات هیجانی116
جدول 32-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت عمومی117
جدول 33-4 درصد هر یک از رفتارهای پرخطر در گروه آزمایش و کنترل………………………………………………118
جدول 34-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب های خطوط رگرسیون نمرات رفتارهای پرخطر بین گروه آزمایش و گروه کنترل119
جدول 35-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات رفتارهای پرخطر بین گروه‌های آزمایش و کنترل120
جدول 36-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات رفتارهای پرخطر در دانش آموزان گروه‌های آزمایش وکنترل120
جدول 37-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات رفتارهای پرخطر بین گروه‌های آزمایش و کنترل121
جدول 38-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس122
جدول 39-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر122
جدول 40-4: نتایج آزمون‌های چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر در دانش آموزان123
جدول41-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات خشونت123
جدول 42-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات رابطه جنسی ناایمن124
جدول 43-4: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مصرف مواد125

فهرست نمودار
نمودار 1-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون و پس آزمون تاب آوری در گروه‌های آزمایش و کنترل86
نمودار 2-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش و کنترل86
نمودار 3-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش ‌آزمون سلامت روانی و مؤلفه‌های آن87
نمودار 4-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پس آزمون سلامت روانی و مؤلفه‌های آن88
نمودار 5-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون سلامت جسمانی و مؤلفه‌های آن88
نمودار 6-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پس آزمون سلامت جسمانی و مؤلفه‌های آن89
نمودار 7-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون رفتارهای پرخطر89
نمودار 8-4: نمودار جعبه‌ای نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطر90
نمودار 9-4 نمودار پراکنش نمرات پیش‌آزمون و پس آزمون نمرات تاب آوری در گروه‌های آزمایش وکنترل98
نمودار 10-4: نمودار پراکنش نمرات پیش ‌آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش و کنترل101
نمودار 11-4: نمودار پراکنش نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون رفتارهای پرخطر در گروه‌های آزمایش و کنترل119

1

  • 1

پاسخ دهید