2-2)تفضیل انسان برسایرموجودات13
3-2)مظاهرتکریم14

1-3-2)عقل14
2-3-2) نعمت های لذت بخش16
3-3-2)برتری انسان نسبت بر سایر موجودات16
3)کرامت درروایات17
1-3)حرمت انسان مومن17
2-3)شیوه راه رفتن ازمظاهرکرامت انسان18
3-3)گوناگون بودن مظاهرکرامت انسانی18
4-3)چهره زیبا ازمظاهرکرامت انسان19
5-3)شروط برتری انسان برملائکه19
فصل دوم:علا ئم ودلایل حرمت خون مسلمان…………………………………..22
بخش اول:علت اهمیت حرمت خون مسلمان23
1)علائم حرمت خون مسلمان…………………………………………………….24
1-1) عدم تضییع خون مسلمان24
1-1-1)قصاص24
2-1-1)حدود26
3-1-1)دیات27
4-1-1)کفاره……………………………………………………………………….29
2)ارزش برابرخون32
3)برتری خون مسلمان برغیرمسلمان35
بخش دوم:دلایل حرمت خون مسلمان درآیات وروایات37
آیه اول:……………………………………………………………………………..37
1)تعدّی به حرمت خون مسلمان درقتل عمد37
1-1)شناخت قتل عمد دربی حرمتی به خون مسلمان38
2-1)اختلاف درتوصیف تعدّی به خون مسلمان38
3-1)انواع بی حرمتی به خون مسلمان درقتل عمد39
مباشرت وتسبیب برای تعدّی به خون مسلمان درقتل عمد39
4-1)بازدارندگی مجازات اخروی ازارتکاب قتل عمدوحفظ حرمت خون مسلمان……………………………………………………………………………………….43
5-1)نهی ازکشتن انسان محقون الدم44
6-1)حرمت نداشتن خون قاتل مسلمان 46
7-1)استیفای حق قصاص،جبران خون مسلمان47
8-1)ممنوعیت زیاده روی درقتل متعدّیان48
2)تعدّی به خون مسلمان وشیوه جبران خون درروایات قتل عمد:50
1-2)ابزارها وشیوهای تعدّی به خون مسلمان درقتل عمد50
2-2)شدیدبودن عذاب آخرت قاتل دربی حرمتی به خون مسلمان52
3-2)ممنوعیت زیاده روی استیفای قصاص درروایات جبران خون مسلمان53
آیه دوم:……………………………………………………………………………56
1)جبران خون مسلمان بابرابری قصاص نفس درحریت ورقیت،مونث ومذکربودن56
1-1)عدم منافات دیه درعفو باحرمت خون مسلمان……………………….58
2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات مساوات قصاص وعفو…………………61
1-2)حفظ حرمت خون مسلمان بامساوات درقصاص نفس………………………..61
2-2)جایگزین کردن عفو بادیه به جای قصاص درحفظ حرمت خون مسلمان……62
3-2)عفو قاتل مسلمان نشانگر برتری احکام اسلام برسایر ادیان………………….63
آیه سوم:…………………………………………………………………………………65
1)حفظ حرمت خون بابرابری درانواع قصاص………………………………………..65
1-1)عفو,کفاره گناهان بخشنده علاوه برجبران خون مسلمان……………………71
2)قصاص ومساوات دراجرای آن عامل جبران خون درروایات…………………..73
1-2)حق قصاص برای ولی دم عامل جبران خون مسلمان………………………..73
2-2)مساوات درروایات قصاص جبران خون………………………………………..74
آیه چهارم:………………………………………………………………………………77
1)جوازجنگ ومقابله به مثل درصورت حرمت شکنی دشمنان برحریم مسلمانان….77
2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات رعایت حرمت ها………………………..83
1-2)چگونگی حفظ حرمت خون مسلمان درتزاحم باحرمت ها…..83
2-2)مقدم بودن برخی حرمت هابرمجازات متعدّیان به خون مسلمان…………….85
3-2)نهی ازمثله دراحیای خون مسلمان…..87
آیه پنجم :………………………………………………………………………………88
1)بی حرمتی به خون مسلمان درقتل غیرعمد…..89
1-1)شناخت بی حرمتی به خون مسلمان درقتل غیرعمد…..90

2-1)عدم جوازبی حرمتی به خون مسلمان درقتل خطایی…..90
3-1)دیه قتل خطایی حافظ تضییع خون مسلمان…..92
4-1)تشریع دیه برای حمل مسلمان……95
2)دیه ،کفاره وسکونت دردارالإسلام حافظ حرمت خون مسلمان درروایات………97
1-2)خطای درفعل وقصدو بی حرمتی به خون مسلمان…………………………..97

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2)حفاظت خون انسان بااسلام وسکونت دردارالإسلام……99
3-2) پرداخت کفاره قتل خطایی حاکی ازتوجه شارع به خون مسلمان….100
4-2)دیه حمل مسلمان نشانه توجه دقیق شارع به حیات مسلمانان….101
آیه ششم:………………………………………………………………………………103
1)به خطرافتادن خون مسلمان ازطریق محاربه….103
1-1)شناخت شروط محاربه سبب آگاهی ازشیوه بی حرمتی به خون مسلمان….104
2-1)مجازات شدید محارب عامل بازدارنده ازبی حرمتی به خون مسلمان…107
2)مجازات محارب عامل حفظ حرمت خون مسلمان درروایات…112
1-2)توجه به حرمت خون مسلمان درشأن نزول آیه محاربه111
2-2)امنیت خون باتناسب بین جرم ومجازات 113
آیه هفتم:…………………………………………………………………………..116
1)اهمیت حفظ حرمت خون هادرفلسفه مجازات قصاص116
1-1)حفاظت ازخون مسلمان به سبب حیات درقصاص117
2-1)مساوات بی حرمتی به خون یک مسلمان بابی حرمتی به خون تمام مسلمین…………………………………………………………………………………120
3-1)تأثیراحترام خون وإحیای آن120
2)بازدارندگی مجازات متعدی به خون مسلمان واهمیت حرمت خون اودرروایات…………………………………………………………………………………………..122
1-2)ترس ازقصاص عامل بازدارنده ازتعرّض به خون مسلمین……………….122
2-2)مجازات قصاص عامل حفظ حرمت خون مسلمان.123
3-2)بازدارندگی مجازات اخروی قاتل، ازبی حرمتی به خون مسلمان.124
4-2)اهمیت حرمت خون مسلمان126

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید