5- رابط?‏ میان افسانه و زبانزدها چیست؟

1-4 پیشین? تحقیق
از بررسی در آثار به جا مانده پیش از اسلام اینگونه برداشت میشود، که مثل و تمثیل در این دوران وجود داشته است. پس از اندک زمانی بر اثر کاربرد زیاد و متعارف شدن آن نزد عموم مردم، قسمت عمدهای از زبانزدها دچار کاهش معناییگردید و گاهی هم فقط بخش کوتاهی از آن به علت افزایش معنایی مفهوم کامل زبانزد را بیان مینمایند. در تاریخ ادبیات فارسی نخستین بار میرزا احمد حبل(هبل) 1051 هـ- ق همزمان با سلطنت سلطان عبدالله قطب شاه در حیدرآباد دَکن (هندوستان) به ثبت و ضبط زبانزدهای رایج در کتب پیشینیان پرداخت که صرفاً کاری ذوقی بوده است. شامل 1100 مثل در 28 باب بنام (جامعالتمثیل و مجمعالامثال) هبله رودی به چاپ رسیده است. از جمله نمونه تمثیل در آثار مانوی که در تورفان به دست آمده میتواند “افسون حواس پنجگانه” را یاد کرد.
تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد و از کتب و منابع موجود بر میآید تاکنون کسی به طبقه بندی و تحلیل زبانزدهای منطقه لشت نشاء نپرداخته است. اگرچه که کوراغلو در مثلها و تمثیلهای فارسی به صورت کلی بدان پرداخته است. همچنین با کاوش در پایان نامههایی که در این زمینه انجام گرفته است مانند: پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه گلعلی پور با عنوان تحلیل ضربالمثلهای گیلان (گیلکی) پایان نامه کارشناسیارشد رویا میرزایی مطلق با عنوان بررسی ضربالمثلهای استان مازندران، به بررسیاجمالی و گاه با طبقه بندیهای محوری بدان پرداختهاند، درحالی که کسی تا کنون زبانزدهای این منطقه را بدین صورت تحلیل و دسته بندی نکرده است.
در دوران معاصر کتابهایی که در این زمینه در دست است، “فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی” تألیف امیرقلی امینی است.”فرهنگ لغات عامیانه” تألیف محمدعلی جمالزاده از جمله کتابهایی است که بسیاری از مثلها و اصطلاحات زبان فارسی را گردآوری نموده است. همچنین کتاب ارزشمند دیگری به نام “تمثیل و مثل” انجَوی شیرازی، برای نخستین بار لحن محلی و نثر ساده عامیانه را بصورت اصلی حفظ کرده است. و “فرهنگ جامع ضربالمثل های فارسی” بهمن دهگان ، “فرهنگ گیل و دیلم، فارسی به گیلکی” از محمود پاینده لنگرودی، “گیله گب” فریدون نوزاد و “فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم” از محمود پاینده لنگرودی و “جادَکَفته گبان” ضربالمثل گیلکی از علی اکبر مرادیان گروسی و “باورهای عامیانه مردم گیلان” محمد بشری – طاهری و کتاب “کوچه “شاملو از این دست است میتوانیم نام ببریم که در این زمینه نگاشته شدهاند.
در این پایان نامه سعی شده است با نکته سنجی و باریک بینی، از زوایای مختلف به زبانزدهای این منطقه نگریسته شود، تا بلکه با شرح و تفسیر بعضی از زبانزدها، به لایههای درونی و مقاصد مردمان این منطقه پی برده باشیم. گرچه واضح و مبرهن است نگارنده را یارای غور در این وادی نبود و نیست ؛ ولی امید وافر دارم که به قَدر معرفت خود، توانسته باشم روزنهای از این زبان عامیانه را برای دیگران بگشایم، شاید راهروی دیگر، بتواند دَین آن را به نحو احسن و اکمل ادا نماید.
1-5 اهداف تحقیق
1- شناخت زبانزدهای منطقه لشت نشاء.
2- سنجش افکار مردمان منطقه لشت نشاء در میان مردم گیلان.
3- معرفی زبانزدها به عنوان نشانههای مهم فرهنگ این منطقه.
1-6 فرضیههای تحقیق
1- زبانزدهای منطقه لشتنشاء با زبانزدهای سایر شهرستانها در بعضی از موارد متفاوتند، اما از نظر انتقال مفاهیم به هم نزدیکند.
2- زبانزدها را میتوان به بخشهایی چون اخلاقی، شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، خرافی، تقدیر و سرنوشت و اندیشگانی طبقه بندی کرد.
3- ویژگیهای چشمگیر زبانزدها شامل موارد اخلاقی، شخصیتی و فرهنگی است
4- در زبانزدها نقش زنان پررنگتراز مردان است.
5- برخی از زبانزدها مفاهیم فرهنگی تقّدس را به شکل مبالغه آمیزی انتقال میدهند.
1-7 دلایل انتخاب تحقیق
1- آشنایی بیشتر با فرهنگ عامه این منطقه و پی بردن به لایههای درونی زبانزدهایی که بدان تکلّم میکنند.
2- شناخت هرچه بیشتر روابط پنهانی گرایشهای انسانی در زبانزدهای این منطقه.
3- کنکاش در ابیات عامیانه این منطقه، اینکه تا چه اندازه این زبانزدها در زندگی فردی، معیشت، بهداشت، باورها، قشر فرادست و فرودست کاربرد داشته است.
4- علاقمندی به لشت نشاء که زادگاه نگارنده بوده است.
1-8 روش تحقیق
اغلب زبانزدها به صورت میدانی از منطقه لشتنشاء جمع آوری شد، و میزان کمی از زبانزدها نیز از منابعی که ارتباط مستقیم با فرهنگ و زبان لشتنشاء داشت استقصاء و استقراء گردید، سپس به طرق مختلف و شیوهای متعدد آنها را رتبهبندی و بعضاً بر پایه نظریه خاص که منظور نظر ما در پایاننامه است تحلیل کردیم. عمده این تحلیلها بر محور نظریات اجتماعی و فرهنگی استوار است.
فصلدوم : معرفیمنطقه لشت نشاء
2-1 تقسیماتکشوری
“درتقسیمات کشوری سال 1325 گیلان به 9 شهرستان تقسیم گردید. اولینشهرستان رشت بود که، شامل 5 بخش: رشت، رودبار، کوچصفهان، خمام، لشت نشاء را شاملمیگردید.”(اصلاح عربانی،1374: 37)
مساحت بخش لشت نشاء 162 کیلومترمربع است که در 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان رشت واقع شده است. که ارتفاع آن از دریا 2-0 متر است. از طرف شمال به دریای خزر و بندر زیباکنار، واز طرف جنوبشرقی به شهرهای کوچصفهان وآستانهاشرفیه، از غرب به خشکبیجار و خمام محدود میشود .
لشت نشاء در حقیقت جلگه وسیعی است که بوسیله راههای روستایی ماشینرو به کوچصفهان، خشکبیجار، آستانه اشرفیه متصلاست . اراضیلشت نشاء ازانواع خاکهای جلگهای شاملشنهای ساحلی، خاکهای رسوبی، خاکهای چمنی مرطوب ونیمه مردابی تشکیل شده است. اراضی جنگلی آن دردو قسمت باتلاقی وغیرباتلاقی پراکنده هستند. درمیان اراضی باتلاقی درختانیچون: توسکا، پلت، بید، بید مشک، زبان گنچشک، ازگیل، آلوچه و انار وغیره و درقسمت غیر باتلاقی درختان چون: گردو، پلت، انجیل وارابه بو، توت، بید، وغیره وجود دارد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- 2 آبوهوایمنطقه لشت نشاء
لشت نشاء دارای آب وهوای معتدل و مرطوب (رطوبت زیاد )جلگهای است. میزان گرمای سالانه آن 6/15درجه سانتیمترو سه درجه زیرصفراست. وباران سالانه آن 1200 تا 1300 میلی متر است. مقدار بارش در این منطقه درطول سواحل ازغرب به شرق کاهش مییابد. پرباران ترین ماههای سال پائیزو زمستان است .حداکثر بارندگی درپائیز وحداقل آن در تابستان است. بادهایی که دراین منطقه جریان دارند به زبان محلی عبارت است از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید